TÜRK HAVA YOLLARI KABİN MEMURU ALIMI, KABİN MEMURU/AMİRİ KIDEM SIRALAMASI VE TERFİ YÖNETMELİGİ

01 AMAÇ:
THY A.O.`na Kabin Memuru alınması ve Kabin Memurlarının Kabin Amirliğine,
Kabin Amirlerinin bir üst tip Kabin Amirliklerine terfi ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.
02 KAPSAM:
THY A.O. Kabin Memuru adaylarını, görev yapan Kabin Memurlarını ve Kabin
Amirlerini kapsar.
03 SORUMLULUK:
Bu yönetmeliğin uygulanmasından, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığı ve
Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı Genel Müdüre karşı ortaklaşa sorumludur.
04 TANIMLAR:
(*) KABİN PERSONELİ: THY A.O.’da görev yapan tüm Kabin Memurları ve Kabin
Amirlerinin ortak adıdır.
KABİN MEMURU ADAYI: THY A.O.'da Kabin Memuru olmak üzere Ortaklığa
başvuran kişinin Kabin Memurluğuna atanıncaya kadar geçirdiği devredeki
statüsüdür.
KABİN MEMURU: Uçuş görevinin icrasında yolcu emniyeti ve konforundan Mesul
Kaptana ve Kabin Amirine karşı sorumlu, geçerli sertifikaya sahip Kabin
Personelidir.
(*) KABİN AMİRİ: Uçuş görevi icrasında kabinin uçuş emniyeti ve yönetiminden Mesul
Kaptana karşı sorumlu, Ortaklık tarafından Kabin Amirliği onaylanmış,
geçerli sertifikaya sahip Kabin Personelidir.
KIDEM SIRALAMA LİSTESİ: THY A.O.' da istihdam edilen Kabin Memuru
ve Kabin Amirlerinin kendi statüleri içinde sıralanmalarını sağlamak,
gerektiğinde Kabin Amirliği ve bir üst tip Kabin Amirliklerine terfilerine
esas teşkil etmek üzere Kabin Hizmetleri Başkanlığınca bu yönetmelik
doğrultusunda hazırlanan, her yıl yeniden düzenlenen ve yıl içerisinde takip
edilen listedir.
07-040
Sh:2
FİİLİ UÇUŞ HİZMET SÜRESİ: Kabin Memurları için THY A.O.'da ilk uçuşa
başlangıç, Kabin Amirleri için ilgili tip Kabin Amiri Durum Fiş onay
tarihinden itibaren resmi kayıtlarla belgelenen bilfiil uçuş hizmetinde geçen
süredir. (05/B.2.e bendi uygulanır.)
- Ücretsiz izin alınarak geçirilen süre,
- Disiplin cezası nedeniyle uçuşa ara verilen süre,
- Doğum nedeniyle uçuşa ara verilen süre (Doğum öncesi ve sonrası verilen
ücretli Doğum İzni hariç),
- Teşhisi anında uzun süreli tedavi gerektireceği tıbben tespit edilmiş
hastalıklar nedeniyle uçuşa ara verilen süre (ilk 6 ay hariç), fiili uçuş
hizmet süresinden sayılmaz.
05 GENEL ESASLAR VE UYGULAMA:
A. KABİN PERSONELİ ALIMI İLE İLGİLİ ESASLAR:
1. Ortaklığın Kabin Memuru ihtiyacı, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığı ve
Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından ortaklaşa belirlenir.
2. Personel Başkanlığı tarafından duyuru yapılır.
3. Kabin Memuru olmak için gerekli şartlar:
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olmak,
d. İyi İngilizce bilmek (İkinci dil tercih sebebidir)
e. Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim veren
bir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim
Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgelemek ve yeterli derecede
İngilizce bilmek,
f. Bayanlar için : 160 - 175 cm. arası boya sahip olmak,
Baylar için : 170 - 185 cm. arası boya sahip olmak,
ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak:
Bayanlar için : Kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en
fazla 2 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
Baylar için : Kilosu boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en
fazla 5 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
g. Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak, (Tam
Teşekküllü Hastane Raporu)
h. Sabıkasız olmak,
07-040
Sh:3
i. Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş
görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedeniyle ayrılmamış
olmak.
4. Personel Başkanlığı ve Kabin Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen
kişilerden oluşan Ön Kayıt Kurulu adaylara "Resimli Başvuru Formu"
doldurtarak 05/A.3 maddesine uygun olanlara Başvuru Dosyası düzenler.
5. Adaylar, İngilizce sınavı ve mülakata tabi tutulur, değerlendirmeler 100 puan
üzerinden yapılır.
a. İngilizce Sınavı:
(1) Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından tespit edilecek
tarihte, Genel Müdürlükçe belirlenen yerde ve içerikte üniversite öğretim
üyesi tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.
(2) İngilizce sözlü sınavından en az 60 puan alınması, İngilizce yazılı ve
sözlü not ortalamasının da en az 60 puan olması şarttır.
(3) Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim
veren bir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgeleyen adayların,
sadece İngilizce sözlü sınavına girerek en az 50 puan almaları şarttır.
b. İngilizce sınavı dışında, Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer konularda
sınav (yazılı/sözlü/beceri) yapılabilir.
c. Mülakat:
Yukarıdaki maddelerde belirlenen şartlara haiz olan adaylar, belirtilen tarihte
Genel Müdürlükçe belirlenen Kurul tarafından mülakata tabi tutulurlar.
Kurul; Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Başkanlığında, Genel Müdür
(Uçuş İşletme) Yardımcılığından 2, Genel Müdür (İnsan Kaynakları)
Yardımcılığından 3, Genel Müdür tarafından belirlenen 1 üyenin iştirakiyle 7
kişiden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme esaslarına göre
başarı sıralaması yapılır.
6. Kabin Memuru Adaylarının başarı durumlarına göre kesinleşen liste, % 20
oranında Yedek Aday Listesiyle, Genel Müdür onayını takiben Personel
Başkanlığı tarafından adaylara duyurulur.
7. Ortaklığın tespit ettiği tarihte yapılacak eğitim sürecini başarıyla bitiren Kabin
Memuru adayları, THY A.O.'da Kabin Memuru olarak istihdam edilirler. Eğitim
sürecinde veya neticesinde belirlenmiş kadro sayısında oluşacak eksilme,Yedek
Aday Listesi başarı sıralamasına göre değerlendirilerek tamamlanır.
B. KABİN MEMURU VE KABİN AMİRLERİNİN KIDEM SIRALAMALARI:
07-040
Sh:4
THY A.O.'da istihdam edilen Kabin Memurları ve Kabin Amirlerinin statülerine
uygun olarak Kıdem Sıralama Listeleri hazırlanır. Kıdem sıralamalarına ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1. Kıdem Sıralarının Belirlenmesi:
a. Kabin Memuru olarak Ortaklığa ilk girişte kıdem sıralamaları; Kabin
Memuru Durum Fişlerinin toplu olarak onaylandığı tarih esas alınarak, eğitim
sonundaki başarı puanlarına göre yapılır.
b. Kabin Memuru olarak istihdam edilen personelin Kıdem Sıralama Listesi;
yönetmeliğin 05/B.2 maddeleri çerçevesinde hazırlanır ve Kabin Amirliğine
terfide esas teşkil eder.
c. Kabin Amirliğine terfi eden Kabin Memurları; ilgili uçak tipinin yürürlükte
olan Kabin Amirleri Kıdem Sıralama Listesinde 05/B.2.g ve h bentlerinde
belirtilen müteakip düzenleme tarihlerine kadar en altta yer alırlar. (Kendi
aralarındaki sıralamada, terfi öncesi bulundukları Kabin Memurları Kıdem
Sıralama Listesindeki kıdemleri göz önünde bulundurulur)
d. Bir üst tip Kabin Amirliğine terfi eden Kabin Amirleri; ilgili uçak tipinin
yürürlükte olan Kabin Amirleri Kıdem Sıralama Listesinde 05/B.2.g ve h
bendelerinde belirtilen müteakip düzenleme tarihlerine kadar en altta yer
alırlar. (Kendi aralarındaki sıralamada terfi öncesi bulundukları bir alt tip
Kabin Amirleri Kıdem Sıralama Listesindeki kıdemleri göz önünde
bulundurulur)
e. Kıdem sıralamasındaki yeri aynı olan Kabin Personeli arasında en son lisan
sınavında puanı yüksek olana öncelik verilir. Lisan puanının eşit olması
halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilir.
f. THY A.O.'da Kabin Memuru iken çeşitli nedenlerle Ortaklık içindeki bir yer
görevine geçtikten veya Ortaklıktan ayrıldıktan sonra Kabin Memurluğuna
yeniden atananlar için kıdem düzenlemesi; en az 1 yıl Kabin Memuru olarak
bilfiil görev yaptıktan sonra, uçuşa ara verdikleri sürenin tamamı THY
A.O.'da uçulan toplam Fiili Uçuş Hizmet Süresinden çıkarılarak
gerçekleştirilir. Ancak ara verilen süre, toplam Fiili Uçuş Hizmet Süresi
kadar veya fazla ise, ara verilen süreden önceki toplam Fiili Uçuş Hizmet
Süresi dikkate alınmaz. Önceki çalışma süresinde Kabin Amiri olarak görev
yapmış ise; yönetmeliğin 05/C.1 maddesindeki şartların yanı sıra, daha önce
Kabin Amiri uçtuğu tipte 2 yıl uçmuş olması halinde o tipin, bu sürenin
altında ise bir alt tipte Kabin Amiri adayı olur.
g. Kadroya alınmazdan önce en az 2 yıl süreyle Ortaklığımızda Kabin Memuru
olarak görev yapan personelin bu uçuş sürelerinin % 70'i Kıdem
Sıralamasında dikkate alınır.
2. Kıdem Sıralamasını Etkileyen Faktörler ve Kabin Sıralama Listelerinin
Hazırlanması/Düzenlenmesi:
07-040
Sh:5
(*) Kabin Personelinin Kıdem Sıralama Listelerinin hazırlanması aşağıda belirtilen
esaslarda yer alan maddelerin sıralamasına göre gerçekleştirilir.
a. Her statü için Kıdem Sıralama Listeleri; Kabin Memurları için Kabin
Memuru Durum Fişi, Kabin Amirleri için ilgili tipte Kabin Amirliği Durum
Fişi toplu onay tarihi esas alınarak hazırlanır.
(*) b. Kıdem sıralama listesi bir defaya mahsus olmak üzere 31.12.2003 tarihi baz
alınarak hazırlanır, Bu tarihten sonra her yıl sonunda bir önceki senenin
listesi incelenerek o yılın kıdem sıralama listesi hesaplanır.
c. Kabin Memurlarına ve Kabin Amirlerine 07-001 ve 07-032 No.lu yönetmelik
hükümlerine göre verilen,onaylanarak kesinleşen cezalar nedeniyle aşağıda
belirtilen esaslara göre kıdem sıralamasında değişiklik yapılır.
(1) Uyarma cezası, 1 kıdem,
(2) Kınama cezası, 2 kıdem,
(3) Ücret kesimi cezası için gün sayısına göre ; 3 veya 4 kıdem,
(4) Kabin Amiri statüsünde, bir alt tipte kabin amiri olarak süreli
değerlendirilmesi, kendi statüsüne döndüğünde 6 kıdem,
(5) Tüm uçak tiplerinde Kabin Amiri statüsünün süreli iptali, kendi
statüsüne döndüğünde 7 kıdem,
(6) Uçuştan geçici bir süre alınma cezasında, 8 kıdem,
(7) Kıdem terfiinin durdurulması halinde 9 kıdem
geri gidilir.
(8) Kabin Amiri statüsünün süresiz iptalinde ise, en kıdemli Kabin Memuru
olarak değerlendirilir.
d. Ceza gören personelin; 07-032 No.lu yönetmeliğin 06/C.2 maddesine göre
itirazı sonucunda, haklılığı kabul görürse, kıdem sıralamasında tekrar eski
konumuna getirilir.
e. (1) Ücretsiz izin alınarak geçirilen sürenin,
(2) Geçici olarak yer görevine atanıp uçuşa ara verilen sürenin,
(3) Teşhisi anında uzun süreli tedavi gerektireceği tıbben tespit edilmiş
hastalıklar nedeniyle uçuşa ara verilen sürenin (ilk 6 ay hariç);
Her 10 günü için 1 kıdem geri gidilir.
(Örn: 1-10(dahil)gün 1 Kıdem
11-20(dahil)gün 2 Kıdem
21-30(dahil)gün 3 kıdem vb.)
f. Sağlık nedeni, uçuş görev süresi ve/veya konaklama süresi içinde uğranılan
iş kazası sebebiyle oluşmuş ise kıdem sıralamasında bir değişiklik yapılmaz.
07-040
Sh:6
(*) g. Kabin Memuru ve Kabin Amiri (her tipte ayrı ayrı olmak üzere) statüsünde
görev yapan personelin Kıdem Listeleri, her yılın Aralık ayı sonunda Kabin
Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak ünitede 30 gün süreyle kabin
personelinin incelemesine açılır. Bu süre içinde yapılan itirazlardan Kabin
personeli kıdem sıralaması ve terfi yönetmeliğinde belirtilen maddeler
doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda uygun görülenler listelere
yansıtılır. Kesinleşen liste, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığı
tarafından onaylanarak ilgili personel ve ünitelere yayınlanır.
h. Kıdem Sıralama Listelerinde, Kabin Hizmetleri Müdürü tarafından
yönetmeliğin 05/B.2 maddesine göre yıl içinde düzeltmeler yapılır.
C. KABİN AMİRLİĞİNE, BİR ÜST TİP KABİN AMİRLİKLERİNE TERFİ:
1. Kabin Amiri olmak için aranan şartlar:
a. Ortaklıkta en az 2 yıl Kabin Memuru olarak görev yapmış olmak,
(*) b. Genel Müdürlükçe belirlenen yerde yapılacak olan İngilizce sınavında
yazılı ve sözlü not ortalamasının en az 60 puan olması, Ortaklığa girişte
Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Japonca dillerinden birini belgelemiş
adayın İngilizce sözlü sınavından en az 50 puan almış olması, (Barajı
aşamayan Kabin Amiri adayları ileri tarihte doğacak Kabin Amiri
ihtiyacında yeniden İngilizce sınavına tabi tutulurlar)
(*) c. Fiili Uçuş Hizmet Süresinin son 1 yılı içinde 07-001 ve 07-032 No.lu
yönetmelik hükümlerince ceza almamış olması,
(*) d. Kabin Amiri Seçim Kurulu tarafından, adayların, son 2 yıl içinde Kabin
Hizmetleri Başkanlığınca onaylanmış mazeret izinlerinin dışında
devamsızlıklarının bulunmaması, haklarında Kontrol Kabin Memuru ve
Kabin Amiri raporlarının olumlu olarak değerlendirilmiş olması,
(*) e. Kıdem sıralaması yönetmeliğin 05/B.1 ve B.2 maddelerine göre yapılır,
(*) f. Kabin Amirliğine terfi şartlarına haiz olduğu halde kişisel nedenlerle yazılı
başvuruda bulunarak terfiini reddeden Kabin Memurları ile planlanan
Kabin Amirliği lisan sınavlarına peş peşe 3 kez katılmayan ve/veya 3 kez
başarısız olan Kabin Memurları sürekli filodaki en alt 2 uçak tipinde
görevlendirilirler.
Ortaklık ihtiyacına binaen, kendilerine tekrar hak tanındığında Kabin
Amirliği lisan sınavına girerek başarılı olanlar Kabin Amirliği eğitimine
alınırlar. (Terfi ret dilekçelerinin iptali ve tekrarlanmaması şartı aranır)
2. Bir Üst Tipe Kabin Amiri Olmak İçin Aranan Şartlar:
a. Bir alt uçak tipinde en az 1 yıl bilfiil Kabin Amiri olarak görev yapmış
olması,
(*) b. Fiili Uçuş Hizmet Süresinin son 1 yılı içinde 07-001 ve 07-032 No.lu
yönetmelik hükümlerince ceza almamış olması,
(*) c. Kabin Amiri Seçim Kurulu tarafından, adayların, son 2 yıl içinde
Kabin Hizmetleri Başkanlığınca onaylanmış mazeret izinlerinin dışında
07-040
Sh:7
devamsızlıklarının bulunmaması, haklarında Kontrol Kabin Memuru
ve Kabin Amiri raporlarının olumlu olarak değerlendirilmiş olması,
(*) d. Bir üst tipe geçişte kıdem sıralaması esas alınır. Kıdem sıralaması
yönetmeliğin 05/B.1 ve B.2 maddelerine göre yapılır.
3. Kabin Amiri İhtiyacının Belirlenmesi:
Kabin Hizmetleri Başkanlığının teklifi, Genel Müdür (İnsan Kaynakları) ve
Genel Müdür (Mali) Yardımcılıklarının onayıyla belirlenir.
4. Kabin Amiri Adaylarının Seçimi:
a. Kabin Amiri ihtiyacı doğduğunda belirlenen kadro talebi Kabin Hizmetleri
Başkanlığınca Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığına sunulur.
(*) b. Kabin Amiri seçilecek statüdeki Kabin personeli kıdem listesi güncellenerek
Kabin personelinin incelemesine sunulur.
(*) c. Aday listeleri, bu yönetmeliğin 05/C.1 ve C.2 maddelerinde belirtilen şartlara
uyan Kabin Personeli arasından Kıdem Sıralama Listeleri doğrultusunda
seçim yapılmak suretiyle Kabin Amiri Seçim Kurulu tarafından hazırlanır.
Kabin Amiri Seçim Kurulu :
(1) Kabin Hizmetleri Başkanı,
(2) Personel Başkanı,
(3) Kabin Hizmetleri Müdürü,
(4) Kabin Eğitim Müdürü,
(5) Kabin Hizmetleri Şefi,
(6) İlgili Tip Şefi,
(7) İlgili Tipte Kabin Hizmetleri Başkanlığınca onaylanmış mazeret
izinlerinin dışında devamsızlık yapmayan ve hakkında hiç olumsuz
Kontrol Kabin Memuru ve Kabin Amiri Raporu olmayan en kıdemli
Kabin Amirinden
oluşur.
(*) d. Kabin Hizmetleri Başkanlığının belirlediği Kabin Amiri Aday Listeleri
Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığının onayına sunulur.
(*) e. Kabin Amiri Aday Listesi, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığınca
onaylanmadığı takdirde; 5 iş günü içinde Kabin Hizmetleri Başkanlığı
tarafından itiraz edilen konu tekrar incelenerek Genel Müdür (Uçuş
İşletme) Yardımcılığına iletilir. Genel Müdür (Uçuş İşletme)
Yardımcılığınca onaylanan Kabin Amiri Aday Listesi kesindir.
(*) f. Kabin Amiri olarak görev yaptığı uçak tipinin idari nedenlerle filodan
ayrılması sonucunda, Kabin Memurluğu statüsüne geri dönmek zorunda
kalacak Kabin Amirleri, ihtiyaca bakılmaksızın, en az 1 yıl Kabin
Amiri olarak görev yapmış olmaları halinde, Kabin Hizmetleri Başkanlığı
tarafından değerlendirilerek bir üst uçak tipi Kabin Amirliği eğitimini
alırlar.
5. Kabin Amiri Adaylarının Uçuş Kontrolleri:
(*) a. Kabin Amiri adayları Ortaklığın belirlediği eğitimi tamamladıktan sonra;
07-040
Sh:8
(1) İlk defa Kabin Amiri olacak adayların uçuş kontrolü, bir dış hat ve bir iç
hat uçuş görevinde yapılır. Başarısız olunan hat/hatlarla ilgili uçuş
kontrolü/uçuş kontrolleri Kabin ilgili uçağın tip şefi tarafından yapılır.
(2) Diğer bir üst tipe Kabin Amiri olacak adayların uçuş kontrolü, bir dış
hat uçuş görevinde yapılır. Başarısız olmaları halinde 2. uçuş kontrolü
Kabin Hizmetleri Müdürü, Kabin Hizmetleri Şefleri veya ilgili uçağın
tip şefleri tarafından yapılır.
(3) En üst tip Kabin Amirliği uçuş kontrolü, okyanus aşırı (Extended
Range) bir uçuş görevinde yapılır. Başarısız olmaları halinde 2.uçuş
kontrolü Kabin Hizmetleri Başkanı, Kabin Hizmetleri Müdürü veya
ilgili uçağın tip şefi tarafından yapılır.
b. Aranılan şartlara haiz ve ilgili eğitimleri tamamlamış olan En Üst Tip Kabin
Amiri, diğer bir Üst Tipe Kabin Amiri ve Kabin Amiri Adaylarının
terfileriyle ilgili durum fişleri sıralı olarak Genel Müdür onayına sunulur.
Ancak durum fişi onay tarihinin kıdeme esas teşkil etmesi aşamasında ortak
bir tarih kıstas alınır.
(*) c. Uçuş kontrollerinde başarısız olan adaylar bir önceki Kıdem Sıralama
Listesinin en başına yerleştirilip, ileri bir tarihte doğacak kabin amiri
ihtiyacında yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.
D. GENEL HÜKÜM:
1. Kabin Amirleri ve Kabin Memurları görevlerini sürdürdükleri sürece işe
girerken Kabin Memuru adayında aranılan şartları aynen korumak zorundadır.
a. Bu şartlardan boy ve kilo arasındaki oranın kontrolü, tüm Kabin
Personelinin işe giriş tarihleri esas alınarak her yıl Kabin Hizmetleri
Başkanlığı ve Personel Başkanlığının koordinesiyle yapılır.
Bu kontrollerde boy ve kilo arasındaki farkın en fazla 5 sayı yukarıda veya
aşağıda olması gerekir.
b. Doğum nedeniyle uçuştan ayrı kalan Kabin Memurları ve Kabin Amirlerine
doğum sonrası işbaşı tarihinde mutlaka kilo ölçümü yapılır.
2. Yukarıdaki 1.a ve 1.b bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybettiği tespit
edilen Kabin Memurları veya Kabin Amirlerine 1 defaya mahsus olmak üzere
6 ay süre verilir. Bu sürenin bitiminde istenilen ölçülere uygunluk sağlamayan
Kabin Amiri ve Kabin Memurlarına uçuş görevi verilmez. Bu kişilere
07-024 No.lu yönetmeliğin 04/B.4 madde hükümleri uygulanmaksızın Ortaklık
içindeki hizmetlerine ve niteliklerine uygun bir ünitede ve kadro imkanları da
müsait ise atama yapılır. Verilen hizmet, Kabin Personeli tarafından kabul
edilmezse kendisinin Ortaklık ile ilişkisi kesilir.
06 YÜRÜRLÜK:
07-040
Sh:9
Yönetim Kurulunun 14.11.1994 gün ve 161 No.lu kararıyla, yürürlükte olan
yönetmelik; yeniden düzenlenerek Yönetim Kurulunun 23.12.1999 gün ve 124 No.lu
kararıyla, karar tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
(*) Yönetim Kurulunun 03.02.2005 gün ve 22 No.lu kararıyla, yönetmeliğin; 05/B.1.g.,
05/B.2., 05/B.2.b, 05/B.2.c.(3), 05/B.2.g., 05/C.5.a.(1)., 05/C.5.a.(2)., 05/C.5.a.(3).,
05/B.5.c., bendlerinin düzenlenmesinin, 05/B.2.e, 05/C.1.c., 05/C.1.d., 05/C.2.b. bendleri
iptal edilerek yeniden harf ve sıra numaralaması yapılmasının, 04 TANIMLAR Bölümüne
yeni bir tanım ile yeni sıralamada 05/B.2.e bendi ve 05/C.4.b olarak yer alan bir bent ilave
edilmesinin, 06 GEÇİCİ MADDE Bölümünün de iptal edilmesinin ve Ortaklık
organizasyon yapısındaki değişiklikler paralelinde; söz konusu yönetmelikte yer alan
unvanların güncellenmiştir. Intranet ortamında yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.
sinin ve 06 GEÇİCİ MADDE Bölümü iptal edilmiştir.

13 yorum:

Adsız dedi ki...

merhaba kabin memurluğu aday belgem geldi. 16.03.2009 pazartesi 09:30 da belirlenen yere gidip ön kayıt yaptıracağım.bir kaç sorum var 1.ön kayıtta neler yapılacak? 2.ön kayıttan sonrası nasıl olacak?3.mülakatlarda ve yazılı/sözlü sınavlar ne şekilde oluyor? CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM ....

sedat dedi ki...

merhabalar,
ilk olarak önkayit işlemi sırasında belgeleriniz kontrol edilecek ve sonrasında boy ve kilo oranlarınız ölcülecek, ardından gelen aşamalarda şirketin belirleyecegi bir yöntem izlenecektirki bunu bilmek zor, bu aşamalar için size geri dönüş mutlaka yapılıcaktır iletişim bilgilerinizden.. başarılar

Adsız dedi ki...

merhaba,
kabin memurluğu aday belgeme 19.02.2009 ulaştım. bana verilen randevu ise 10.02.2009 tarihine,ben yinede yarın sabah gelip belirtilen adreste ön kayıt yaptırabilirmiyim.. iyi çalışmalar..

comindomy dedi ki...

ben kilonun nasıl 0olacağını anlamadım bana anlatırsanız örnekleyerek çok sevinirim

unzileee dedi ki...

selam arkadaşlar bende 4 martta başvuru yaptım fakat bana bi cevap gelmedi tarih belirtilmedi bu konuda yapalacak birley varmı acaba bir bilginiz var mı

Adsız dedi ki...

selam

Adsız dedi ki...

Bende bas vuru yaptim 1 hafta felan oluyor...insallah alinirim..ya ben müdüre felan ulasmak istiyorum nasil ulasicam bana birisi yardim etsin lütfen.
almanyadan dilek

sedef dedi ki...

meraba arkadaşlar..ben kabin memuru olmak istiyorum. Türk Hava Yolları kendimi eğitim veriyo yoksa sertifika için gitmemiz gereken bir yer var mı?? soruma cevap alabılırsem çokkk mtlu olucam:)

bunch48 dedi ki...

merhabalar
ben 25.02.2010 tarihinde mülakata çağrıldım.bildiğim kadarıyla sınav sistemleri geçen mülakatta değiştirilmiş.bunuda şuan kabin memuru adayı olan bir arkadaşımdan öğrendim. boy kilo ölçümündn sonra ıq testi,sözlü mülakat, ing 50 soruluk test 100 puan üzerinden değerlendiriyormuş,ardından toplu bir mülakat ve bu mülakatları geçen kişiler ertesi gün 2.asıl önemli mülakatlara alınıyorlarmış.hayırlısı çocukluk idealim için çok az kaldı ama ben yinede kaygılıyım :((

bunch48 dedi ki...

merhabalar
ben 25.02.2010 tarihinde mülakata çağrıldım.bildiğim kadarıyla sınav sistemleri geçen mülakatta değiştirilmiş.bunuda şuan kabin memuru adayı olan bir arkadaşımdan öğrendim. boy kilo ölçümündn sonra ıq testi,sözlü mülakat, ing 50 soruluk test 100 puan üzerinden değerlendiriyormuş,ardından toplu bir mülakat ve bu mülakatları geçen kişiler ertesi gün 2.asıl önemli mülakatlara alınıyorlarmış.hayırlısı çocukluk idealim için çok az kaldı ama ben yinede kaygılıyım :((

Adsız dedi ki...

cok tesekkurler ilginc

Adsız dedi ki...

musab0101 kabın memurlugunu nereye basvuru yapıoruz tam olarak bıze donmelerı ıcın lutfen bılen varsa yardımcı olsun tesekkurederım

Adsız dedi ki...

kabin memuru bende olmak istiyorum. geniş bi araştırma yaptım arkadaşlar. intten ilanları takip etmekle yetinmeliyiz malesef. onun dışında kesinlikle ingilizce bilmeniz gerekiyor .. ben üniversitede bu eğitimi almayı düşünüyorum. yok sanıyodum ama varmış .. bu eğitimi üni de almak bence büyük bi avantaj. yoksa dil öğren git başvur bekle bekle.